MARKA MODEL BOM YÜKSEKLiK TONAJ ANKRAJ YÜRÜYÜS TAKIMI SASE
Liebherr 1994 41 m 31 m 4,50 t - VAR VAR
Simma 1991 46 m 46 m 6,00 t - VAR VAR
Simma 1991 46 m 46 m 6,00 t - VAR VAR
Raimondi 2012 50 m 65 m 10,00 t - - VAR
TGM 2013 60 m 60 m 8,00 t - - VAR